Νομική Υποστήριξη Ιατρού

Καλύψεις προγράμματος:

Ποινική Υπεράσπιση:

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ
αμελείας ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά σε
περίπτωση:

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή ζημιογόνου αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών πρωτ/λων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίας για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών,
 • εσφαλμένης διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
 • συμβάντων κατά την κύηση και τον τοκετό αφορώντα την μητέρα & το παιδί.

Υποβολή Μήνυσης στις περιπτώσεις:

 • Εξύβρισης
 • Χειροδικίας
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών
 • Δυσφήμισης

Διεκδίκηση Αποζημίωσης:

Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στα μηχανήματα και στον εξοπλισμό του ιατρείου του, καθώς
και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων του ιατρείου του. Καλύπτονται επίσης αξιώσεις αποζημίωσης από
αδικοπραξία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων καθώς και προσφυγές ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.

Εργασιακές Διαφορές:

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου ιατρού ως εργοδότου με το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολεί νομίμως,
από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.

Μισθωτικές Διαφορές:

Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για
αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κ.λ.π.

Διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία:

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με το ασφαλιστικό του ταμείο σύνταξης και περίθαλψης.

Διαφορές από ασφαλιστήρια:

Για τις διαφορές του ασφαλισμένου με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο
του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων. Η κάλυψη περιλαμβάνει και την προσεπίκληση της
ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της επαγγελματικής ευθύνης του ασφαλισμένου καθώς και την απόκρουση απαιτήσεων
τρίτων εναντίον του.

Διαφορές από εξαρτημένη σχέση εργασίας(Αφορά μόνο Νοσοκομειακούς Ιατρούς με Ιατρείο):

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου γιατρού, που παρέχει τις υπηρεσίες του με
εξαρτημένη σχέση εργασίας απέναντι στον εργοδότη του, περιλαμβανομένης και της προστασίας του σε περίπτωση
ένορκης διοικητικής εξέτασης ή πειθαρχικής διαδικασίας, που κινεί ο εργοδότης εναντίον του.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Απόσπαση - Μετάθεση - Μετάταξη - Κρίσεις - Προαγωγές
 • Βλαπτικές μεταβολές
 • Διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο Ασφάλισης
 • Απολογίες- Ε.Δ.Ε.-Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, εφημεριών κ.λ.π.
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση ή χωρίς αιτία
 • Δικαιώματα αδείας - αναπαύσεων - επιστημονικής έρευνας κ.λ.π.
 • Δυσμενής μετάθεση
 • Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα

Προσωπικά Στοιχεία *

Νοσοκομείο Εργασίας *

Καλύψεις *

Καλύψεις Νοσοκομειακού Ιατρού με Ιατρείο *

Τιμή προϊόντος
Σύνολο πρόσθετων επιλογών:
Τιμή πακέτου: